A A A K K K
для людей із порушенням зору
Рівненська громада
Ковельського району Волинської області

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 10.06.2022 11:44
Кількість переглядів: 62

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

«Детальний план території  для будівництва та обслуговування перевантажувального терміналу (елеватору) за межами населеного пункту Рівненської сільської ради на земельній ділянці за кадастровим номером 0723384900:04:001:1420 площею - 1,5000 га та на земельній ділянці за кадастровим номером 0723384900:04:001:1312 площею 2,9447 га»

 

Інформація про замовника СЕО:

04332621, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Рівне, вул. Шкільна, буд.2 (Рівненська сільська рада Волинської області)

 

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв'язок з іншими ДДП:

  Детальний план території для будівництва та обслуговування перевантажувального терміналу (елеватору) за межами населеного пункту Рівненської сільської ради на земельній ділянці за кадастровим номером 0723384900:04:001:1420 площею - 1,5000 га та на земельній ділянці за кадастровим номером 0723384900:04:001:1312 площею 2,9447 га розроблений згідно рішення Рівненської сільської ради  №20/10 від 29 квітня 2022 року.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки, з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проєктної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розробленні детального плану території для будівництва та обслуговування перевантажувального терміналу (елеватору) за межами населеного пункту Рівненської сільської ради на земельній ділянці за кадастровим номером 0723384900:04:001:1420 площею - 1,5000 га та на земельній ділянці за кадастровим номером 0723384900:04:001:1312 площею 2,9447 га, враховують: схему планування території, природні умови та планувальні обмеження, побажання замовника та інтереси власників суміжних земельних ділянок, існуючу інженерно-транспортну інфраструктуру.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Територія проєктування розташована за межами населеного пункту Рівненської сільської ради Ковельського району Волинської області.

Навколо території ділянки проєктування розташовані території транспортної інфраструктури, землі промисловості та озеленення.

На момент проєктування територія ДПТ вільна від забудови та цінних зелених насаджень.

На основі комплексної оцінки території з врахуванням раніше розробленої містобудівної документації, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо комплексного розвитку території проєктування з метою будівництва та обслуговування перевантажувального терміналу (елеватору) за межами населеного пункту Рівненської сільської ради на земельній ділянці за кадастровим номером 0723384900:04:001:1420 площею - 1,5000 га та на земельній ділянці за кадастровим номером 0723384900:04:001:1312 площею 2,9447 га.

На території ділянки проєктування передбачено розміщення елеватора та інших господарських, технічних та допоміжних будівель і споруд для нормального функціонування комплексу.

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення- в проєктні СЗЗ (100м) потрапляють землі території транспортної інфраструктури та землі промисловості, житлова забудова знаходиться за межами СЗЗ.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– в період будівництва об’єктів вплив на водне середовище відсутній;

–в процесі експлуатації:  водопостачання та каналізування проєктованих будівель та споруд передбачається здійснювати за допомогою влаштування на території ділянки проєктування централізованої системи водопостачання та каналізування, влаштування локальних очисних споруд та очисних споруд поверхневих стоків. Найбільш доцільним шляхом запобігання шкідливим впливам поверхневого стоку з території на водне середовище є влаштування мережі збору та відведення дощових стічних вод, їх акумуляція з наступним очищенням та подальшим частковим використанням на зрошення газонів на території підприємства та прилеглих сільськогосподарських угідь

Таким  чином можна зробити висновок про те, що стічні виробничі та побутові стоки проєктованих будівель та споруд комплексу не впливатимуть негативно на оточуюче водне середовище.

– атмосферне повітря: викиди транспортних засобів, утворення пилу в межах території СЗЗ (100 м);

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів будівництва та експлуатації, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

–  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

б) для територій з природоохоронним статусом – територія яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення транскордонний плив відсутній.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • дані про об'єкт будівництва та планову діяльніст;
 • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
 • повідомити громадськість про ефективність проєкту і можливі екологічні наслідки.

     В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості  життя населення.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів проєктування доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

 • влаштування системи каналізування та водопостачання;
 • використання високотехнологічного обладнання;
 • влаштування очисних споруд відведення поверхневого стоку з території, встановлення контейнерів для  збору побутових відходів

– земельні ресурси – верхній родючий шар грунту буде зніматися, складуватися і використовуватися під час озеленення території.

 

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення від шуму, утворення пилу, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму та пилу до рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проєкт містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Рівненська сільська рада Волинської області.

Юридична адреса: 04332621, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Рівне, вул. Шкільна, буд.2.

Контактний email:  r@gmail.com

 

 

 

Голова Рівненської сільської рада                                Ю. Фініковський

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь