A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Рівненська громада
Волинська область, Любомльський район

Обов'язки керівництва ради

РОЗПОДІЛ

функціональних обов’язків між сільським головою, секретарем сільської ради, заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

    Цей розподіл розроблено з метою врегулювання функціональних обов’язків між керівником ради, секретарем та його заступником, підвищення ефективності та якості роботи ради та її  виконавчих органів.

    Обов’язок сільського голови, секретаря, заступника сільського голови шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватись  культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам громади.

     У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, зобов’язані невідкладно, у письмовій формі, доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а в разі наполягання його виконанні – повідомити вищу за посадою особу (в інших випадках депутатський склад ради).

        Обов’язок посадових осіб місцевого самоврядування:

 • збереження державної таємниці;
 • інформації про громадян, що стала відома під час виконання службових обов’язків;
 • іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
 • уникнення  проявів дискримінації прав посадових осіб органу місцевого самоврядування, що працюють в раді на постійній основі.

    Заступник сільського голови забезпечує взаємодію ради та її виконавчих органів з усіма державними, комунальними структурами, об’єднаними територіальними громадами, іноземними державами, приватними підприємствами, господарськими товариствами, інвесторами.

 

Сільський голова

 • Очолює сільську раду та її виконавчі органи, здійснює керівництво їх діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на органи місцевого самоврядування завдань.
 • Виконує повноваження, зазначені в статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 • Підписує рішення Рівненської сільської ради, виконавчого комітету та видає розпорядження в межах своїх повноважень.
 • Головує на засіданнях сесії сільської ради та її виконавчого комітету.
 • Забезпечує виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету.
 • Призначає на посади та звільняє з посад керівників виконавчих органів Рівненської сільської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади сіл сільської ради (на основі контрактів), посадових осіб виконавчих органів Рівненської сільської ради; покладає обов’язки на посадову особу місцевого самоврядування одночасно з виконанням обов’язків по основній роботі (суміщення посад) або із звільненням від виконання обов’язків по основній роботі.
 • Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним сільською радою. Підписує платіжні документи по фінансуванню та використанню бюджетних коштів.
 • Представляє територіальну громаду, сільську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними та іншими органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також у міжнародних відносинах, вчиняє всі необхідні дії в інтересах Рівненської сільської ради та її виконавчих органів, у тому числі підписання та пред’явлення позову (адміністративного позову), підписання та подання апеляційних та касаційних скарг, а також використання всіх прав, наданих позивачу, відповідачу та третім особам відповідно до процесуального законодавства України.
 • Укладає від імені сільської ради та її виконавчого комітету договори, відповідно до чинного законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.
 • Координує взаємодію сільської ради та її виконавчого комітету з органами безпеки, правоохоронними органами, органами прокуратури, судами.
 • Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовнішньоекономічних зв’язків.
 • Координує роботу: секретаря сільської ради, заступника сільського голови. Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та Законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавчої та виконавчої влади, здійснення відповідними виконавчими органами ради та її виконавчим комітетом повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у вирішенні питань щодо законності проведення зборів, мітингів, маніфестацій, демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів, здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку при їх проведенні.
 • Забезпечує на території громади дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань, особисто розглядає звернення; веде особистий прийом громадян.
 • Звітує про свою роботу не рідше одного разу на рік перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.
 • Контролює діяльність, пов’язану з додержанням державної таємниці та захистом інформації.
 • Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, які встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 • Здійснює заходи з питань запобігання і протидії корупції, забезпечує дотримання законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування та Закону України "Про запобігання корупції" у виконавчих органах.
 • Визначає розміри преміювання працівників Рівненської сільської ради.

Координує роботу щодо:

 • забезпечення відкритості та прозорості роботи сільського голови, виконавчих органів сільської ради, систематичного та своєчасного інформування населення про їх діяльність та життєдіяльність територіальної громади;
 • здійснення аналізу соціально-економічної ситуації, суспільно-політичних процесів у громаді, розгляду питань, пов’язаних з реалізацією внутрішньої політики;
 • здійснення ефективної взаємодії з громадськими об’єднаннями, політичними партіями, релігійними організаціями, органами самоорганізації населення, представниками громадського активу громади;
 • вивчення та аналізу діяльності засобів масової інформації та організації співробітництва з ними.

Здійснює керівництво і координацію роботи:

- секретаря ради;

- заступника сільського голови;

- виконуючих обов’язків старост;

- виконавчих органів сільської ради;

- керівників підприємств, установ, організацій Рівненської сільської ради.

 

Секретар сільської ради

 • Виконує повноваження, передбачені статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 • Здійснює керівництво і координацію роботи апарату Рівненської сільської ради.
 • Організує підготовку до сесії та питань, що вносяться на розгляд ради.
 • Здійснює координацію діяльності постійних комісій ради, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
 • Забезпечує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень та доведення до них необхідної інформації.
 • Сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживає заходів щодо реалізації пропозицій виборців, висловлених під час звітів, а також пропозицій і зауважень, внесених депутатами на сесіях сільської ради.
 • Забезпечує своєчасне доведення рішень сільської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.
 • Організує, за дорученням ради, відповідно до законодавства, здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
 • Організує взаємодію з політичними партіями та громадськими організаціями, взаємодіє з релігійними організаціями, громадами і конфесіями, органами самоорганізації населення.
 • У випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює  повноваження  сільського голови. 
 • Проводить державну реєстрацію актів цивільного стану, урочистого обряду ”Одруження “.
 • Реєструє акти цивільного стану, отримує та звітує про використання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;
 • Веде і оформляє протоколи засідань виконкому та сесій сільської ради. Здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.
 • Здійснює нотаріальні дії на території сільської ради.
 • Забезпечує зберігання офіційних документів, доступ до них осіб, яким надано це право у встановленому порядку, передачу документів у архів.
 • Здійснює погосподарський облік, видає довідки громадянам, підготовляє та забезпечує своєчасність звітності у органи статистики.
 • Здійснює контроль за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян виконавчими органами сільської ради, організаціями та установами громади.
 • Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики та політики органів місцевого самоврядування у галузі архівної справи.
 • Складає номенклатуру справ виконавчих органів сільської ради.
 • Виконує інші доручення сільського голови.

 

Заступник сільського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради

 • Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Рівненської сільської ради з питань економічного розвитку, управління комунальною власністю, надання адміністративних послуг, державної бюджетної політики.
 • У разі відсутності сільського голови виконує функції та повноваження сільського голови.
 • Контролює роботу щодо   забезпечення офіційного оприлюднення рішень сільської ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", а також щодо забезпечення офіційного оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення сільською радою регуляторної діяльності 
 • Представляє інтереси Рівненської сільської ради та її виконавчих органів у всіх державних органах, установах та організаціях, на підприємствах усіх форм власності, вчиняє всі необхідні дії в інтересах Рівненської сільської ради та її виконавчих органів.  
 • Організовує розробку та реалізацію проекту стратегії розвитку Рівненської територіальної громади, підготовку програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, подання їх на затвердження сільської ради, здійснює контроль за організацією їх виконання та подання сільській раді звітів про хід і результати виконання цих програм.
 • Організовує забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади.
 • Координує сільську політику щодо розвитку підприємств малого та середнього бізнесу.
 • Організовує роботу щодо здійснення власних та делегованих повноважень підпорядкованими виконавчими органами сільської ради у галузі торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими нормативно-правовими актами.   
 • Координує роботу щодо розгляду, аналізу та перегляду регуляторних актів.
 • Організовує роботу щодо питань Європейської інтеграції. Координує написання проектів до місцевих та міжнародних донорських організацій.
 • Координує організацію робіт щодо благоустрою, озелененню, охорони зелених насаджень, санітарного стану громади.
 • Координує роботу збирання, переробки, утилізації, захоронення промислових, побутових та інших відходів.
 • Забезпечує організацію та координацію роботи по прийому міжнародних та урядових делегацій.
 • Координує здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, прогнозування розвитку персоналу, заохочення посадових осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.
 • Координує організаційно-технічне забезпечення проведення сесійних засідань сільської ради.
 • Готує і вносить сільському голові пропозиції щодо вдосконалення структури виконавчих органів сільської ради, їх взаємодії і вдосконалення форм та методів роботи. Контролює роботу по плануванню, аналізу штатної чисельності й утриманню виконавчих органів сільської ради.
 • Організовує підготовку та проведення апаратних нарад при сільському голові, засідань виконавчого комітету сільської ради.
 • Забезпечує підготовку й виконання планів роботи виконавчих органів сільської ради та формування планів засідань виконавчого комітету сільської ради.
 • Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства у виконавчому апараті сільської ради, спрямовує роботу з цього питання у виконавчих органах сільської ради, підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.
 • Здійснює контроль за вчасним виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, протоколів облдержадміністрації, рішень Волинської обласної ради, рішень колегій облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, рішень виконкому сільської ради, розпоряджень сільського голови.
 • Контролює діяльність, пов’язану з впровадженням сучасних інформаційних технологій, елементів електронного врядування, у тому числі системи електронного документообігу у виконавчих органах сільської ради; визначає потребу сільського голови, сільської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та установ в обладнанні, технічних та програмних засобах, комп’ютерній техніці, комунікаційних сервісах тощо.
 • Здійснює координацію дій по розміщенню об’єктів у межах території громади.
 • Координує роботу щодо забезпечення пасажирських перевезень на території громади. Сприяє розвитку та плануванню маршрутів на території громади.
 • Виконує іншу роботу за дорученням сільського голови.

Сприяє:

 • зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади, незалежно від форм власності;
 • організації і проведенню міжнародних виставок, ярмарків, форумів, презентацій іноземних фірм і представництв в громаді;
 • реалізації міжнародних зобов'язань України на території громади в межах наданих повноважень;
 • проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад працівників сільської ради;
 • проведенню конкурсу «Місцеві ініціативи».

Координує роботу щодо:

 • розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень сільської ради, виконкому сільської ради, розпоряджень сільського голови); проводить експертизу проектів рішень, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані виконавчі органи завдань.
 • Здійснює координацію роботи виконуючих обов’язків старост(старост) в межах своїх повноважень.
 • Готує і вносить сільському голові пропозиції щодо вдосконалення структури виконавчих органів сільської ради, їх взаємодії і вдосконалення форм та методів роботи.
 • Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

Здійснює керівництво і координацію роботи:

-відділу освіти;

-відділу з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності;

- відділу з питань земельних та лісових ресурсів, кадастру та екологічної безпеки;

- підпорядкованих комунальних закладів, господарств, установ та організацій.

   Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь